Zapraszamy do udziału w konkursie „Aktywne Koła Gospodyń Wiejskich w Wielkopolsce”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do  udziału w konkursie pn.

„AKTYWNE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
W WIELKOPOLSCE”

 

Dla kogo konkurs?

W konkursie mogą rywalizować Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165 z późn. zm.) lub niezarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, a działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491) lub na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261). Konkurs ma na celu promocję dziedzictwa kulturowego regionu, w tym folkloru oraz dziedzictwa kulinarnego, w tym produktów regionalnych. Ma wzmocnić poczucie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz wyróżnić i wspierać działania Kół Gospodyń Wiejskich spajających lokalną społeczność. Istotnym elementem konkursu jest także identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, jak również budowanie rozpoznawalności Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska oraz podnoszenie świadomości na temat żywności regionalnej wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego.

 

Jak to zrobić?

Chętne do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami w wersji papierowej osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać „KONKURS – AKTYWNE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W WIELKOPOLSCE”. Zgłoszenia można także składać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: dr.sekretariat@umww.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.  Nabór zgłoszeń odbywa się w okresie od 13 sierpnia do 6 października 2021 roku.

 

Co ocenimy?

Konkurs jest dwuetapowy. Etap I odbywa się na podstawie oceny przesłanego we wskazanym terminie przez Koła Gospodyń Wiejskich formularza zgłoszeniowego. Powołana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Kapituła Konkursowa weźmie pod uwagę następujące elementy: działalność Koła tj. aktywność, współpracę z samorządem oraz innymi instytucjami np. szkołami, stowarzyszeniami, OSP, radą sołectwa itd.; udział w konkursach, przeglądach i innych wydarzeniach o charakterze współzawodnictwa (maksymalnie 10) oraz uzyskane w nich nagrody; szczególne osiągnięcia Koła (maksymalnie 5) np. prowadzenie kroniki, wydanie albumów, publikacji kulinarnych, wytworzenie lokalnego produktu, stworzenie muzeum/ izby pamięci; posiadanie i prowadzenie strony internetowej lub medium społecznościowego; udział w wydarzeniach, mających na celu podnoszenie własnych umiejętności np. warsztaty; realizację działań, które przyczyniły się do minimalizowania negatywnych skutków pandemii COVID-19 oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.

W II etapie wezmą udział tylko te Koła Gospodyń Wiejskich, które otrzymały najwięcej punktów. Wyrób piekarski/cukierniczy oceni Komisja Konkursowa, która będzie brała pod uwagę następujące kryteria: odzwierciedlenie na wypieku oryginalnego logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska
z zachowaniem wszystkich jego elementów oraz oryginalność i estetykę wykonania.

 

Nagrody

10 laureatów z najwyższymi notami otrzyma nagrody finansowe, a 10 nominowanych wyróżnienia. Nagrody finansowe ufundowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyniki konkursu w zakresie nazwy Koła Gospodyń Wiejskich zostaną upublicznione podczas uroczystości rozdania nagród oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego www.umww.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!

 

 

 

Uchwała nr 39402021 ZWW

Uchwała nr 39722021 ZWW zmieniająca uchwałę nr 39402021 ZWW

REGULAMIN KONKURSU – NOWY

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU