Zapraszamy do udziału w konkursie „Przysmaki z wielkopolskich sadów”

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego do udziału w konkursie na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem lub ze śliwką pn.

„Przysmaki z wielkopolskich sadów”

UWAGA! Termin składania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 15 kwietnia 2022 do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do siedziby urzędu)

Kto może wziąć udział?

Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego, spełniające jeden z trzech warunków:
1. muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (t.j. Dz.U.2021 r. poz. 2256),
2. lub działać na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 491 ze zm.),
3. albo być stowarzyszeniem skupiającym kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).

Zasady uczestnictwa

Chętne do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać poprawnie wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z przepisem potrawy zgłoszonej do Konkursu oraz z pozostałymi załącznikami (poniżej do pobrania) w wersji papierowej – osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem na kopercie należy dopisać: Konkurs „Przysmaki z wielkopolskich sadów”.

Zgłoszenia przyjmowane będą również drogą elektroniczną na adres e-mailowy: dr.sekretariat@umww.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

Nabór zgłoszeń potrwa do 31 marca 2022 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do siedziby urzędu).

WAŻNE: Każdy Uczestnik (Uczestnikami mogą być Koła Gospodyń Wiejskich) może zgłosić tylko jedną potrawę, tylko na jedną z dwóch kategorii, o których mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu Konkursu.

Przebieg konkursu

Uczestnicy Konkursu w dniu finału muszą dostarczyć potrawę konkursową zgłoszoną w karcie zgłoszeniowej. Każda potrawa musi składać się wyłącznie z produktów jadalnych – nie wyłączając dekoracji.

Ocena potraw odbywać się będzie w dwóch kategoriach – na najlepszą potrawę regionalną z jabłkiem i na najlepszą potrawę regionalną ze śliwką.

Ocenie poddany zostanie sposób prezentacji, tj. wygląd, estetyka, oryginalność i sposób podania, walory smakowe i zapachowe, związek potrawy z regionem i jego tradycjami,
w tym: tradycyjne metody wytwarzania, wykorzystane surowce, produkty i półprodukty lokalne.

Nagrody

Zwycięzcami w konkursie zostanie do 10 laureatów z każdej kategorii konkursowej. Nagrody finansowe w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) ufundowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!

Regulamin_konkursu_dla_KGW

Załącznik_nr_1_Karta_zgloszeniowa

Załącznik_nr_2_Klauzula_informacyjna

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_uczestnika_Konkursu

Uchwała 47422022 ZWW

Uchwała 48622022 ZWW